Struktura
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Al. Prof. S. Kaliskiego 7
bud. C pok.  100 - 106 
telefon 52-340 85 00;   
adres email dzwbiis@utp.edu.pl

Dziekan
dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ
maciej.dutkiewicz@pbs.edu.pl
tel. 52 340 85 00
Sekretariat: bud. C / pok. C 105a
ul. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Agnieszka Meyer
specjalista ds. finansowo-administracyjnych ; pełnomocnik dziekana ds. finansowo-administracyjnych 
bud. C pok. 102 
Tel. (52) 340 -81-66  
agnieszka.meyer@pbs.edu.pl

Aneta Durczak 
specjalista ds. badań ;Sprawy związane z działalnością naukowo-badawczą pracowników Wydziału     
bud. C pok. 103 
Tel. (52) 340 -84-01
aneta.durczak@pbs.edu.pl 

 

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej:

 • metodologia projektowania i metody projektowania jako pole integracji teorii i praktyki,
 • proces projektowy, jego struktura i możliwości optymalizacyjne,
 • meta-design jako narzędzie kontroli jakości procesu projektowego,
 • oddziaływanie architektury historycznej i współczesnej jako synergia wartości kulturowych,
 • transformacja zdegradowanych struktur przestrzeni metropolii polskich,
 • tereny nadrzeczne i ich rewaloryzacja w kontekście przekształceń centrum miejskiego,
 • restrukturyzacja i rehabilitacja struktur mieszkaniowych miejskich,
 • interdyscyplinarne i transdyscyplinarne implementacje na polu architektury.
 • organizacja sympozjum pt. "Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura Teatru"

Oferta usługowa:

 • opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące optymalizacji architektonicznej technologii obiektowej,
 • opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni zurbanizowanej,
 • opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni krajobrazu otwartego,
 • prowadzenie wariantowych opracowań studialnych dotyczących przygotowywania inwestycji,
 • koordynacja i prowadzenie wielodyscyplinarnego procesu projektowego z wykorzystaniem metod naukowych na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych,
 • studia chłonności terenu – przygotowanie przedinwestycyjne terenów strategicznych (elementy łączące planowanie przestrzenne przez formułowanie wytycznych do prawa miejscowego z projektowaniem architektonicznym),
 • konstruowanie programów funkcjonalnych i funkcjonalno-przestrzennych,
 • opracowywanie strategii dla terenów zurbanizowanych z udziałem zespołu wielodyscyplinarnego (koordynacja lub organizacja całości procesu),
 • studia energii odnawialnych na potrzeby programów w zakresie gospodarką energią odnawialną na obszarze gminy, powiatu, województwa,
 • analizy aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki aglomeracyjnej,
 • konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki miejskiej,
 • konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki wiejskiej,
 • opracowania projektowo-badawcze w zakresie ochrony i konserwacji zabytków,

Kierownik Katedry: dr Beata Fertała-Harlender

Kierunki badań naukowych realizowanych w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

 1. Ochrona murów licowych przed wpływem środowiska
 2. Badania wypraw cienkowarstwowych zagrożonych korozją biologiczną
 3. Badania przegród zewnętrznych w problematyce cieplno-wilgotnościowej
 4. Wykorzystanie odpadów do produkcji kompozytów cementowych

Oferta badawczo – wdrożeniowa Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

1. Badania laboratoryjne:

 • badania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w zakresie wpływu promieniowania UVA na procesy starzeniowe zachodzące w wyprawach oraz oceny wpływu cyklicznego zamrażania i odmrażania na trwałość wyprawy,
 • badania laboratoryjne i poligonowe w zakresie trwałości i estetyki wyrobów budowlanych
 • badanie ceramiki budowlanej i zapraw budowlanych w zakresie mikrostruktury oraz integralności muru,
 • badania parametrów mikrostruktury mineralnych materiałów budowlanych: porowatość ogólna, gęstość objętościowa, gęstość,  rozkład i wielkość porów,
 • badanie przewodności cieplnej materiałów budowlanych,
 • przygotowanie próbek do oceny zawartości rozpuszczalnych soli mineralnych metodą ASA,
 • badania trwałości materiałów budowlanych w zakresie początkowej absorpcji wody, absorpcji kapilarnej, mrozoodporności,
 • badanie właściwości sorpcyjnych materiałów budowlanych.

2. Badania symulacyjne:

 • Analiza zgodności układów materiałowych w przegrodach budowlanych pod względem jednorodności cieplnej komponentu budowlanego – określenie wpływu rozwiązań spoin oraz wpływu wprowadzonych elementów uzupełniających do murów na jakość ochrony cieplnej kompleksowego rozwiązania przegrody w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię
 • ocena kompatybilności rozwiązań materiałowych murów licowych pod kątem ich podatności na wykwity
 • ocena integralności strukturalnej murów licowych

3. Analizy:

 • kompleksowa metodyka oceny integralności murów licowych; innowacyjne badania w zakresie doboru zaprawy murarskiej do murów licowych.
 • diagnozowanie degradacji materiałów w przegrodach budowlanych, powstałej  w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego (np. parametrów klimatu zewnętrznego i wewnętrznego, czynników agresywnych środowiska),
 • ocena jakości cieplnej przegród budowlanych i ich węzłów w  istniejących obiektach, obejmująca pomiary i ocenę współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych oraz termowizję,
 • kształtowanie i eksploatacja przegród budowlanych w budynkach ogrzewanych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki fizykalno-konstrukcyjnej mostków termicznych,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie oceny stanu ochrony cieplnej budynku.
 • badania szczelności powietrznej budynków

Przykłady realizacji współpracy Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli z otoczeniem gospodarczym

 1. I Science – Industry Roundtable “Durability & Masonry Behavior of Mortars Containing Lime”, European Lime Association, Dresden 2010r.
 2. VI Science-Industry Roundtable on the use of lime in mortars European Lime Association, Padwa 2016r.
 3. 2007-2010  Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego; 30-056 Kraków, ul. Toruńska 5, „Wpływ składu zapraw budowlanych na powstawanie wykwitów na klinkierowych murach licowych”. 
 4. VB/01/2012/030  „Energooszczędne rozwiązanie stropu typu TERIVA” Opracowana w ramach projektu charakterystyka energetyczna płyty stropowej została wdrożona do oferty przedsiębiorcy: http://telestrop.pl/badania
 5. VB/01/2013/091  „Belkowo – pustakowy system stropowy”. W wyniku projektu opracowano  kompleksowe rozwiązanie belkowo-pustakowego systemu stropowego, bazującego na pustakach keramzytobetonowych o podwyższonych właściwościach cieplnych (rys.2), które zostało włączone w program produkcji przedsiębiorcy http://telestrop.pl/produkty/stropy
 6. VB/01/2014/090  ”Kompleksowy system wznoszenia budynków energooszczędnych i pasywnych, bazujący na elementach keramzytobetonowych”. Przedmiotem projektu było opracowanie keramzytobetonowych elementów ściennych, przeznaczonych do wznoszenia ścian jednorodnych  i dwuwarstwowych (ocieplonych) oraz połączenie ich z  aktualnym programem produkcji Przedsiębiorcy w  kompleksowy system wznoszenia  budynków energooszczędnych i pasywnych. W wyniku realizacji projektu powstał element murowy o podwyższonych właściwościach izolacyjnych i akumulacji ciepła (Rys.3), który został włączony w program produkcji przedsiębiorcy http://telestrop.pl/produkty/elementy-scienne
 7. VB/01/2014/091„Wprowadzenie ekoinnowacji do energooszczędnej technologii typu EKOBUD” we współpracy z PPU "EKOBUD" sp. z o.o., ul. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz. Przedmiotem projektu było wprowadzenie odpadów poprodukcyjnych i wykonawczych z polistyrenu ekspandowanego (EPS) do składu mieszanki betonowej, wypełniającej izolacyjne deskowania tracone EKOBUD i zaprojektowanie detali konstrukcyjnych technologii typu EKOBUD w oparciu o kryteria budownictwa pasywnego (Rys.4).http://budujemydomypasywne.pl/#budynkipasywne
 8. POIR.02.03.02-04-0017/17 „Izolacyjno-konstrukcyjne wielkoblokowe elementy ścienne oraz szkieletowa konstrukcja w izolacyjnych deskowaniach traconych przeznaczone do wznoszenia ścian niskoenergetycznych i pasywnych”, realizowany we współpracy z PPU "EKOBUD" sp. z o.o., ul. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Efektem projektu są dwa alternatywne systemy niskonakładowego budownictwa pasywnego. http://www.ekobud.com.pl/bon-na-innowacje,pkhbr.html, https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744270/
 9. Ocena stanu ochrony cieplnej przegród zewnętrznych wraz z ustaleniem aktualnego wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową budynku szkoły zakładowej przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy,
 10. Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia przyczyn zawilgocenia stropodachu budynku RCF / Maszyna Papiernicza 7 oraz wskazanie sposobu ich likwidacji. Analizy kontrolne w kolejnych latach użytkowania,
 11. Wprowadzenie stropu drewnianego do modułu szkieletowego o konstrukcji stalowej,
 12. Ustalenie stanu degradacji wilgotnościowej ogrodzenia ceglanego otaczającego zespół budynków Stacji Wodociągowej „Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy oraz wskazanie sposobu naprawy z zachowaniem wytycznych konserwatorskich,
 13. Ocena możliwości pozostawienia odkrytej cegły na elewacji kościoła przy ul. Bołtucia w Bydgoszczy,
 14. Badanie właściwości cieplnych wyrobów do wykorzystania na kanały wentylacyjne.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • Badania nad modelowaniem procesów budowlanych,
 • Niezawodność i ryzyko procesów budowlanych,
 • Komputerowe wspomaganie technologii i organizacji robót budowlanych,
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Automatyzacja pomiarów geodezyjnych
 • Geodezja satelitarna i nawigacja
 • Analizy akustyczne środowiska
 • Ekonomika budownictwa
 • Gospodarka przestrzenna
 • Wycena nieruchomości

Oferta usługowa:

1. Systemy Informacji Przestrzennej w zarządzaniu zasobami przestrzeni:

 • tworzenie baz danych GIS, opierając się na obowiązujących normach i standardach (ISO, OGC, INSPIRE),
 • budowa i wdrażanie zintegrowanych systemów GIS (np. do zarządzania obiektami infrastruktury technicznej i wspomagania prac służb komunalnych lub jednostek ratowniczych miasta, budowa komputerowych systemów wspomagających zarządzanie zasobami na poziomie miasta, gminy, regionu i kraju),
 • tworzenia aplikacji typu WebGIS do analiz i edytowania danych GIS, zarządzanie bazami danych (Oracle, MS SQL Server),
 • opracowania badawczo-wdrożeniowe i projektowe w zakresie zastosowania technologii GIS w systemach bezpieczeństwa „112” i mapach akustycznych,
 • opracowania procedur i analiz przestrzenno-atrybutowych danych GIS dla systemów zarządzania zasobami przestrzeni,
 • systemy monitorowania pojazdów z wykorzystaniem zintegrowanej technologii GPS/GIS (np. system ostrzegania przed kolizjami na przejazdach kolejowych),
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych GIS na potrzeby opracowań akustycznych,
 • projektowanie i zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w inżynierii budowlanej.
 • systemu Nawigacji Floty Pojazdów z wykorzystaniem techniki GNSS/INS.

2. Pozyskiwanie danych przestrzennych:

 • opracowywanie nowych geodezyjnych technologii pomiarowych umożliwiających automatyczną rejestrację wyników pomiarów (np. techniki laserowe, satelitarne), a następnie wprowadzenie ich do systemu informacji przestrzennej (GIS),
 • opracowania metod pomiarów inwentaryzacyjnych za pomocą zintegrowanych technik fotogrametrycznych, laserowych i GNSS,
 • opracowania technologii inspekcji metrologicznej obiektów wielkogabarytowych,
 • wykorzystanie danych teledetekcyjnych do automatycznego monitoringu stanu środowiska i zagospodarowania przestrzennego,
 • inwentaryzacja przestrzenna obiektów zabytkowych,
 • pomiary i ocena deformacji geometrycznej obiektów budowlanych,
 • pomiary i ocena rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego w środowiska.

3. Badania, ekspertyzy, analizy, opinie naukowo-techniczne, doradztwo w zakresie:

 • pomiarów przemieszczeń statycznych i dynamicznych konstrukcji budowlanych,
 • obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji nietypowych obiektów budowlanych,
 • precyzyjnych pomiarów geometrii konstrukcji wielkogabarytowych, kontroli geometrycznej elementów konstrukcji na etapie wytwarzania, montażu i eksploatacji,
 • wykorzystania technik geoinformacyjnych w budownictwie i branżach pokrewnych:
 • na etapie planowania inwestycji: analiza planów zagospodarowania, założeń technicznych i projektowych, analizy ukształtowania terenu, nasłonecznienia i zacieniania obiektów istniejących, analizy widoczności i analizy możliwości pozyskiwania energii słonecznej z paneli usytuowanych na dachach lub elewacjach budynków,
 • na etapie realizacji, np. monitorowanie postępu prac, analizy zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem budowy, analizy odstępstw od założeń projektowych,
 • wykorzystanie skanowania 3D przy modelowaniu obiektów budowlanych,
 • monitoring stanu obiektów budowlanych połączony z pomiarami drgań, prowadzony w trakcie realizacji prac budowlanych i eksploatacji obiektów,
 • badania preferencji nabywców nieruchomości,
 • analizy rynku nieruchomości,
 • badania jakości przestrzeni zurbanizowanej ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych,
 • badanie cenność gruntów mieszkaniowych wokół lotnisk ze szczególnym uwzględnieniem hałasu,
 • ocena uciążliwości akustycznej terenów komunikacyjnych i przemysłowych m.in. w postepowaniu administracyjnym,
 • pomiaru hałasu środowiskowego,
 • prognozowania hałasu środowiskowego,
 • pomiar hałasu w obiektach budowlanych,
 • badania In Situ przegród budowlanych (np. ekranów akustycznych),
 • badania jakości powietrza w mieście,
 • modelowanie geostatystyczne zanieczyszczeń od ruchu samochodowego,
 • analizy techniczno-ekonomiczne budynków pod kątem akustycznym, 
 • badania procesów technologicznych w budownictwie celem zwiększenia wydajności i obniżenia energochłonności procesu.

Osiągnięcia Katedry:

Zespół pracowników Katedry ma bogate doświadczenie w pracy badawczej i wdrożeniowej z zakresu geomatyki i geodezji. Wśród wielu opracowań na szczególne wyróżnienie zasługują:

 • opracowanie danych do obliczeń mapy akustycznej m. Bydgoszczy wraz z kompleksowym systemem do jej: zarządzania, aktualizacji i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • budowa i wdrożenie prototypowego systemu zarządzania informacją i dysponowania służbami ratowniczymi na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy - System Bezpieczeństwa Miasta
 • wdrożenie zintegrowanego systemu identyfikacji i lokalizacji wezwań na mapie numerycznej
 • system GIS dla placówek oświatowych Bydgoszczy wraz z narzędziami do analiz demograficznych.
 • opracowanie bazy danych GIS oraz budowa Geoportalu dla MWiK w Bydgoszczy wykonane w ramach badań zleconych pt. "Opracowanie schematu sieci kanalizacyjnej w bazie danych" dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy
 • opracowania GIS i przygotowanie materiałów kartograficznych dla obszarów NATURA 2000

Wykaz prac badawczo-wdrożeniowych:

 • „Koncepcja rozwiązań proceduralnych w zakresie wpływu środowiska akustycznego na stan techniczny obiektów budowlanych”
 • BZ-35/2013/WBAiIŚ „Badanie czynników wpływających na zwiększenie komfortu akustycznego budynków wielorodzinnych”
 • BZ-36/2013/WBAiIŚ „Analiza przestrzenna cen transakcyjnych gruntów z uwzględnieniem uwarunkowań planistycznych”
 • BZ-102/2012/WBiIŚ „Określenie stopnia uciążliwości akustycznej obiektów usługowych prowadzących działalność na terenach objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego”
 • BZ-111/2012/WBiIŚ „Analiza przestrzenna cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych z uwzględnieniem poziomu hałasu”
 • Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia analiz klimatu akustycznego obszaru Śródmieścia w Bydgoszczy, w rejonie ulic: Dworcowa, Zygmunta Augusta i Warszawska, z analizą struktury hałasu komunikacyjnego pochodzącego z przynależnej sieci drogowej
 • "Wykonanie mapy akustycznej m. Bydgoszczy wraz z kompleksowym systemem do jej: zarządzania, aktualizacji i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy” zleceniodawca: Urząd Miasta w Bydgoszczy

 

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • matematyczne modelowanie ruchu drogowego,
 • badania ruchu drogowego,
 • prognozowanie ruchu drogowego,
 • przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg,
 • geometryczne kształtowanie dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych,
 • planowanie drogowych systemów transportowych,
 • planowanie systemu transportu publicznego,
 • ocena funkcjonowania transportu publicznego,
 • badania materiałów i nawierzchni drogowych,
 • wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym
 • badania gruntów i podłoży ekspansywnych
 • innowacyjne metody wzmocnienia podłoży organicznych
 • wytrzymałość i odkształcalność gruntów słabonośnych i antropogenicznych
 • metody identyfikacji parametrów geotechnicznych nasypów budowlanych
 • badania efektów wzmocnienia nasypów budowlanych formowanych metodami zagęszczania dynamicznego
 • problemy tiksotropii gruntów
 • identyfikacji deformacji mikrostrukturalnych gruntów stabilizowanych spoiwami

Oferta usługowa:

Geoinżynieria:

 • Wszelkie badania geotechniczne gruntów budowlanych, laboratoryjne, polowe,
 • Ocena przydatności podłoża gruntowego do posadowienia obiektów,
 • Opinie i ekspertyzy geotechniczne,
 • Określanie kategorii geotechnicznych obiektów,
 • Projekty geotechniczne,
 • Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • Nadzory geotechniczne, projekty odwodnień budowlanych,
 • Nietypowe badania i analizy geotechniczne dla potrzeb inżynierii środowiska i budownictwa.

Inżynieria drogowa i transport:

 • prace naukowo-badawcze, studialne, projektowe, ekspertyzy i opinie z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 • analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • audyty i raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • studia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • studia transportowe,
 • kompleksowe badania ruchu drogowego,
 • prognozowanie ruchu drogowego,
 • prognozowanie przewozów pasażerskich w transporcie publicznym,
 • koncepcje i projekty infrastruktury drogowej,
 • studia wykonalności przedsięwzięć drogowych,
 • planowanie transportu publicznego,
 • oceny funkcjonowania transportu publicznego,
 • zarządzanie i organizacja ruchu drogowego,
 • sterowanie ruchem drogowym,
 • przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg,
 • wdrażanie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie drogami i ruchem drogowym (WZDR), w tym ewidencja dróg i obiektów mostowych, zarządzanie pasem drogowym, itp.,
 • badanie materiałów i nawierzchni drogowych,
 • diagnostyka nawierzchni drogowych,
 • zastosowanie polimerów do poprawy właściwości materiałów drogowych,
 • zastosowanie popiołów lotnych i włókna celulozowego do mieszanek mineralno-bitumicznych,
 • wykorzystanie polimerów do uszczelniania podłoża konstrukcji budowlanych i drogowych,
 • wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym
 • ocena właściwości fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego: wskaźnik zagęszczenia płytą HMP, VSS, Proctora, stopień zagęszczenia metodą DPL
 • ocena właściwości fizyko-mechanicznych warstw nawierzchni MMA: skład mieszanki MA (ekstrakcja), odporność na okleinowanie MMA, wskaźnik zagęszczenia MMA, stabilność wg Marshalla, analiza sitowa kruszywa

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej:

 • Badania ekosystemów wodnych,
 • Badania osadów dennych zbiorników wodnych,
 • Hydrobiologiczna ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych,
 • Badania przebiegu samooczyszczania wód powierzchniowych,
 • Ekologia siedlisk zasolonych,
 • Monitoring przyrody (koordynacja na poziomie krajowym),
 • Ochrona przyrody (projekty planów zadań ochronnych dla obszarów NZK),
 • Taksonomia i zoogeografia (Cd. Carabidac),
 • Modelowanie i prognozowanie jakości wód,
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Zagadnienia ekonomiki kształtowania i ochrony środowiska,
 • Źródła finansowania inwestycji proekologicznych,
 • Termodynamika i fizykochemia zjawisk powierzchniowych,
 • Ryzyko, zarządzanie ryzykiem,
 • Koncepcja rekultywacji terenów zdegradowanych i ekosystemów.
 • badanie efektywności i niezawodności systemów grzewczych i wentylacyjnych,
 • wykorzystanie osadów ściekowych w procesie współspalania z biomasą,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • prognozowanie zużycia wody w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz   obiektach użyteczności publicznej,
 • analiza strat wody w systemach wodociągowych,
 • ocena niezawodności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach zurbanizowanych,
 • pomiary i obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne,
 • badania komór rozprężnych między kanałami ciśnieniowymi a grawitacyjnymi, projektowanie wyciągów gazów za pomocą urządzeń hydraulicznych,
 • badania przyczyn, przebiegu i skutków ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych,
 • modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • optymalizacja projektowania i analiza działania sieci kanalizacji deszczowej przy wykorzystaniu modelowania komputerowego,
 • badania chemiczne wody i ścieków

Oferta usługowa :

 • Analiza ekosystemów (zwłaszcza wodnych) i ich elementów,
 • Badania monitoringowe środowiska,
 • Analiza i ocena instrumentów ekonomicznych, rynkowych i administracyjno- prawnych stosowanych
  w ochronie środowiska,
 • Modelowanie i kształtowanie ekosystemów,
 • Przeprowadzanie systemowej waloryzacji przyrodniczej,
 • Określenia warunków konserwatorskiej ochrony przyrody,
 • Fizyko-chemiczne badania laboratoryjne, hydrobiologiczne,
 • Analizy laboratoryjne wód i osadów,
 • Opracowywanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla jednostki samorządu terytorialnego,
 • Opracowanie i nadzór nad wdrożeniem nowych metod gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
 • Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji,
 • Analizy możliwości lokalizacji inwestycji w energetyce odnawialnej (farmy wiatrakowe, farmy fotowoltaiczne),
 • Koncepcja zabezpieczeń składowisk odpadów przemysłowych,
 • Badania klimatu akustycznego,
 • Laboratorium chemiczne( dostosowane do analizy standardowej i instrumentalnej), hydrobiologiczne.
 • Badanie jakości powietrza w pomieszczeniach,
 • Badanie efektywności istniejących instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • Badania efektywności elementów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz instalacji grzewczej
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacji grzewczej
 • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla różnych typów obiektów
 • Opracowywanie audytów energetycznych
 • Sporządzanie dokumentacji projektowych w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • Opracowanie operatów wodnoprawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych,
 • Sporządzanie opinii dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Opracowanie opinii i ekspertyz budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej,
 • Pomiary stężenia gazów w obiektach komunalnych (przepompownie, komory rozprężne, studnie kanalizacyjne)
 • Badania laboratoryjne wody i ścieków

Kierownik Katedry :dr Jolanta Cichowska

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

Katedra Konstrukcji Budowlanych  i Mechanikiod wielu lat kształci studentów z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych  elementów z różnych materiałów i obiektów o różnych funkcjach.

Kadra naukowo-dydaktyczna rozwija się podążając za aktualnymi trendami i innowacjami w budownictwie. 

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej:

 • trwałość konstrukcji budowlanych 
 • stosowanie zewnętrznych elementów stalowych do wzmacniania i naprawy istniejących belek i płyt żelbetowych szczególnie w mostach i konstrukcjach budowlanych
 • trwałość materiałów budowlanych, szczególnie betonów poddanych korozji chemicznej i atmosferycznej 
 • badanie elementów betonowych poddanych korozji oraz ochrona betonu przed korozją chemiczną i atmosferyczną przez stosowanie betonów szczelnych lub powłok powierzchniowych
 • obniżanie poziomu drgań konstrukcji 
 • dynamiczne problemy kontaktowe 
 • propagacja fal w ośrodkach z warstwą tłumiącą
 • kompleksowe badania i ocena stanu technicznego oraz ustalenie nośności obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • projektowanie wzmocnień, renowacji i napraw budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, obiektów inżynierii środowiska) oraz obiektów zabytkowych,
 • analizy i obliczenia statyczno-wytrzymałościowe unikatowych i nietypowych konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
 • analizy i projektowanie konstrukcji wykonanych z włóknokompozytów i z materiałów warstwowych.

Oferta usługowa:

Katedra wyspecjalizowała się w:

 • ocenie stanu technicznego konstrukcji: stalowych, betonowych, żelbetowych, drewnianych i murowych
 • projektowaniu, renowacji i wzmocnień konstrukcji stalowych, betonowych, żelbetowych, drewnianych i murowych
 • ocenie szkodliwego wpływu drgań na konstrukcje oraz projektowaniu środków ochrony przed drganiami
 • projektowaniu betonów, ochronie powierzchniowej betonów przed agresją fizykochemiczną, badaniu powłok powierzchniowych
 • prognozowaniu mrozoodporności i trwałości betonu

Katedra posiada możliwości wykonania prac w zakresie:

 • analizy wytrzymałości materiałów i kształtowania konstrukcji inżynierskich (optymalne kształtowanie konstrukcji, ekspertyzy: dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, związane z dopuszczalnymi obciążeniami obiektów budowlanych i inżynierskich, konstrukcji wsporczych pod maszyny, obiektów inżynierskich ochrony środowiska, w zakresie ochrony budynków i ludzi przed drganiami mechanicznymi)
 • projektowania obiektów budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i komunalnego
 • badań i oceny stanu technicznego wszelkiego rodzaju konstrukcji
 • badań niszczących i nieniszczących konstrukcji i materiałów budowlanych w zakresie statycznym i dynamicznym oraz właściwości fizykomechanicznych stali, żelbetu i betonu, drewna, materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych
 • oceny szkodliwości drgań mechanicznych w zakresie obliczeń budowli na wpływy parasejsmiczne, projektowania środków ochrony przed drganiami, obliczeń dynamicznych fundamentów pod maszyny, konstrukcji wsporczych, kominów przemysłowych
 • doradztwa technicznego w zakresie konstrukcji budowlanych na etapie projektowania, realizacji oraz użytkowania.

W zakresie badań, analiz nośności i kształtowania konstrukcji inżynierskich, projektów i ekspertyz budowlanych i innych:

 • ekspertyzy dotyczące nadmiernych odkształceń i drgań konstrukcji,
 • ekspertyzy związane z ponadnormatywnymi obciążeniami obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • ekspertyzy i projekty fundamentów pod maszyny,
 • ekspertyzy i projekty obiektów inżynierskich ochrony środowiska,
 • projekty obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych,
 • pomiary hałasu,
 • pomiary i analiza drgań konstrukcji.

W zakresie analizy bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości konstrukcji:

 • ekspertyzy dotyczące stanu technicznego, bezpieczeństwa, niezawodności oraz trwałości konstrukcji budowlanych i inżynierskich (mostów, wiaduktów, estakad),
 • ekspertyzy dotyczące awarii i katastrof budowlanych,
 • analiza stanu technicznego oraz projekty napraw i rewitalizacji obiektów wykonanych w technologii wielkopłytowej,
 • próbne obciążenia obiektów budowlanych (m.in. mostów).

W zakresie doradztwa technicznego dotyczącego konstrukcji budowlanych i analiz optymalizacyjnych:

 • oceny techniczne obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • ekspertyzy i projekty związane ze zmianą użytkowania obiektów budowlanych, przebudową, nadbudową i wzmocnieniami konstrukcji,
 • weryfikacja dokumentacji budowlanej pod kątem poprawności i optymalności rozwiązań technicznych.

OPRACOWANIA KATEDRY

Przedstawiamy Państwu Raport pt.: „Analiza przygotowania studentów i absolwentów kierunku budownictwo do pracy zawodowej skoordynowanej z BIM”.

Został on przygotowany w Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Mechaniki przez mgr inż. Darię Jasińską w ramach pracy dyplomowej, pod merytoryczną opieką dr inż. Jarosława Gajewskiego.

Raport ten związany z nieustannie rozwijającym się i szeroko pojętym zagadnieniem BIM. Przedstawia analizę  świadomości, przygotowania do pracy zawodowej respondentów oraz branży budowlanej, ich nastawienie do zmian z tym związanych. Znajdziemy również w nim opis korzyści oraz ograniczeń związanych z wdrożeniem BIM oraz propozycje ich rozwiązań.

Zachęcamy do lektury!

Raport

Kierownik katedry : dr hab.inż. prof. PBŚ Maciej Dutkiewicz

SKŁAD KATEDRY : 

Laboratorium Badawczo-Doświadczalne Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wykonuje podstawowe i specjalistyczne badania według obowiązujących norm, a przedmiotem tych badań są mieszanki betonowe, stwardniały beton, elementy prefabrykowane, kruszywa oraz grunty. Kadra stanowi dynamiczny, sprawnie działający zespół.

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej:

- Oznaczenia wytrzymałości materiałów,

- Badania cech technicznych materiałów budowlanych,

- Prefabrykacja konstrukcji betonowych,

- Konstrukcje stalowe,

- Badanie parametrów geotechnicznych gruntów i masywów gruntowych,

- Mechanika gruntów ekspansywnych, badanie i analiza geotechniczna podłoży ekspansywnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian właściwości fizycznych i mechanicznych iłów, zachodzących pod wpływem zewnętrznych wymuszeń, tj. obciążeń, czynników klimatycznych,

- Ocena podłoży budowlanych pracujących w zmiennych warunkach termicznych (przemarzanie),

- Badanie zmian nośności oraz stateczności budynków i konstrukcji inżynierskich posadowionych na iłach pod wpływem procesów antropogenicznych i zjawisk środowiskowych,

- Projektowanie właściwości mechanicznych i stabilizacja gruntów iłowych na podstawie szczegółowej identyfikacji mineralogicznej w inżynierii geotechnicznej.

Oferta usługowa:

- Badania cech fizycznych i mechanicznych materiałów budowlanych, tj.:

 • Cementu (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, konsystencja normowa, oznaczenie czasów wiązania, gęstość, gęstość nasypowa, wodożądność, skurcz stwardniałych zaczynów cementowych i zapraw przy zmiennej wilgotności,),
 • Kruszywa (oznaczenia składu ziarnowego, wilgotności, nasiąkliwości, zawartości zanieczyszczeń organicznych, gęstości, gęstości nasypowej, odporności na rozdrobnienie [Los Angeles], mrozoodporności),
 • Betonu (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, nasiąkliwość, gęstość, wodoszczelność – przepuszczalność wody przez beton, głębokość penetracji wody pod ciśnieniem, mrozoodporność zwykła, ścieralność metodą tarczy Boehm'ego, skurcz),
 • Świeżych mieszanek betonowych (konsystencja [metodami: Ve-Be, opadu stożka lub stolika rozpływowego], gęstość, zawartość powietrza metodą ciśnieniową),
 • Kontrola jakości materiałów drogowych typu kostka brukowa, płyta brukowa, krawężnik itp. (wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, odporność na zamrażanie/rozmrażanie – również przy udziale soli, ścieralność metodą tarczy Boehm'ego),
 • Stali budowlanej (wytrzymałość, odporność na obciążenia cykliczne, własności zmęczeniowe, przyczepność do betonu)
 • Ceramiki (odporność na pękanie, gęstość, nasiąkliwość, przesiąkliwość)

- Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych w warunkach normowych,

- Ocena jakości materiałów budowlanych w oparciu o normy europejskie,

- Optymalizacja składów zapraw i badania nowych technologii receptur mieszanek betonowych, stosowanych do nawierzchni drogowych i konstrukcji budowlanych,

- Badania doświadczalne według indywidualnych projektów,

- Obsługa laboratoryjna wytwórni betonu,

- Kontrola mieszanki betonowej i betonu w trakcie prac betonowych na budowie,

- Opracowanie lub weryfikacja receptur mieszanek betonowych,

- Badania nieniszczące (sklerometryczne) wyrobów i konstrukcji betonowych oraz żelbetowych,

- Badania tensometryczne elementów i konstrukcji budowlanych,

- Określanie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów,

- Projektowanie posadowień, ścian oporowych, nasypów,

- Ocena stateczności skarp i zboczy,

- Geotechniczne problemy posadowienia konstrukcji na podłożu ekspansywnym,

- Analizy wpływu czynników klimatycznych na nośność gruntów bardzo spoistych,

- Badanie stanu skażenia gruntów i jego wpływu na właściwości geotechniczne,

- Badanie gruntów i wód podziemnych dla ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,

- Zastosowanie rozwiązań geotechnicznych w ochronie środowiska,

- Opracowanie opinii i dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich,

- Ekspertyzy i oceny geotechniczne,

- Pomiar i ocena deformacji geometrycznej obiektów budowlanych,

- Pomiar i ocena rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego w środowisku,

- Analiza ryzyka pracy na stanowiskach roboczych w budownictwie,

- Projektowanie technologii i organizacji budowy,

- Badanie innowacyjności procesów budowlanych,

- Badanie możliwości pozyskiwania i przetwarzania budowlanych materiałów odpadowych (recykling materiałów budowlanych),

- Badanie możliwości zastosowań przetwarzanych materiałów budowlanych do budowy dróg i obiektów kubaturowych,

- Prowadzenie szkoleń w zakresie nowych technologii budownictwa drogowego i aktualnych wymogów prawnych dotyczących procedur inwestycyjnych (m.in. pozyskiwania decyzji środowiskowych),

- Projektowanie i zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w inżynierii budowlanej.