Historia Wydziału

Tradycja Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ) na Politechnice Bydgoskiej sięga 1967 roku. Wówczas rozpoczęły się wykłady dla 141 studentów (studia dzienne, wieczorowe i zaoczne). W 1971 roku Wydział ukończyli pierwsi absolwenci (34 osoby). Obecnie studiuje tu około 1000 osób, a dotychczasowa liczba absolwentów wynosi prawie 11,5 tys. osób.

Rozwój Wydziału mierzony wzrostem liczby studentów, uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (1999 rok) i doktora habilitowanego (2011 rok) w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo, liczną grupą samodzielnych pracowników naukowych i wartością prowadzonych badań, postępował wyjątkowo dynamicznie.

Obecnie jego potencjał stanowią: 101 naukowców, w tym 9 profesorów tytularnych, 19 profesorów uczelni, 31 adiunktów badawczo-dydaktycznych, 20 adiunktów dydaktycznych, 9 asystentów badawczo-dydaktycznych i 13 asystentów dydaktycznych, którzy przekazują wiedzę i doświadczenie studentom na następujących kierunkach: budownictwo, architektura, architektura wnętrz, inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia. Absolwenci WBAiIŚ są dobrze przygotowani do pracy i mają duże możliwości zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w dwóch kierunkach: teoretycznym – dotyczącym podstawowych zagadnień z dziedziny budownictwa, architektury i inżynierii środowiska oraz praktycznym – uwzględniającym potrzeby regionu i firm współpracujących z Wydziałem. Podstawowe zagadnienia, które dominują w działalności Wydziału to:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie, mechanika ciała stałego;
 • budownictwo ogólne, fizyka budowli;
 • budownictwo drogowe w zakresie modelowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz badania cech fizyko-mechanicznych dróg;
 • inżynieria materiałów budowlanych, technologia betonów i zapraw ;
 • geotechnika, geodezja i gospodarka przestrzenna oraz systemy informacji przestrzennej;
 • trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji i obiektów budowlanych;
 • budownictwo zrównoważone, nowoczesne technologie stosowane w budownictwie, inżynieria procesów budowlanych i zarządzanie w budownictwie;
 • przepływ ciepła i wilgoci w przegrodach i materiałach budowlanych, degradacja materiałów w przegrodach budowlanych z uwzględnieniem czynników zewnętrznych;
 • architektura, urbanistyka oraz historia architektury i konserwacji zabytków;
 • architektura wnętrz;
 • inżynieria i ochrona środowiska; ogrzewnictwo, wentylacja klimatyzacja i odnawialne źródła energii (OZE) oraz ochrona i kształtowanie środowiska.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni wykonują prace naukowo-badawcze począwszy od rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac naukowo-badawczych, na pracach eksperckich oraz badawczo-usługowych kończąc. Wyniki tych prac są publikowane w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz monografiach, a także prezentowane są podczas konferencji, seminariów, sympozjów i szkoleń w kraju i zagranicą.

Jednostki WBAiIŚ od lat organizują cykliczne konferencje, sympozja, seminaria i szkolenia. Pracownicy Wydziału biorą również udział w pracach gremiów naukowych Polskiej Akademii Nauk, rad naukowych czasopism, rad naukowych samorządu zawodowego, organizacji inżynierskich, panelach ekspertów itp.

Istotne znaczenie dla rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału miało uzyskanie przez Wydział 29 marca 1999 r. uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Pierwsze obrony prac doktorskich odbyły się w grudniu 2002 roku, a pierwsze stopnie naukowe doktora nauk technicznych otrzymali absolwenci Wydziału: mgr inż. Justyna Sobczak-Piąstka z Katedry Mechaniki Konstrukcji i mgr inż. Jacek Chmielewski z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportu.

W 2011 roku Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Przeprowadzono 5 postępowań habilitacyjnych na Wydziale, w tym 3 zakończyły się pozytywnie. W ostatnim okresie czasu należy zauważyć intensywny rozwój naukowy pracowników – mi.in. uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych.

Senat uczelni na wniosek społeczności akademickiej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, nadał tytuł doktora honoris causa:  

prof. dr hab. inż. Jerzemu Ziółko (2011) oraz mgr. inż.  Markowi Małeckiemu (2019).

Aktualnie na WBAiIŚ studenci kształcą się na  kierunkach:

 • architektura – studia stacjonarne I i II stopnia;
 • budownictwo – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II;
 • geodezja i kartografia – studia stacjonarne I;
 • inżynieria środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II.


Kształcenie prowadzone jest w ramach profilu ogólnoakademickiego, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Wyjątkiem jest kierunek architektura wnętrz, na którym kształcenie ma profil praktyczny. W ramach studiów II stopnia na kierunku budownictwo prowadzone są cztery specjalności: budowa i eksploatacja autostrad / drogi, ulice i lotniska; budownictwo niskoenergetyczne, konstrukcje budowlane i inżynierskie; mosty. Studenci kierunku inżynieria środowiska mogą wybrać na studiach magisterskich jedną z dwóch specjalności: instalacje sanitarne i przemysłowe, konwencjonalne i odnawialne źródła energii Programy studiów obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem nowoczesnych metod dydaktycznych oraz treści związane z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) i BIM. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe.

Studenci Wydziału Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska mogą realizować część procesu kształcenia w ramach Programu Erasmus+ w wielu ośrodkach naukowych w Europie. Udział w Programie Erasmus+ daje studentom możliwość poznania obcych kultur, zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, poszerzenia wiedzy, doskonalenia znajomości języka obcego, a także możliwość realizacji własnych pasji. Aktualnie Wydział ma podpisanych 40 umów bilateralnych z uczelniami w Chorwacji, Czechach, Francji, Hiszpanii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji oraz we Włoszech. Program Erasmus+ umożliwia również studentom zagranicznym kształcenie na Wydziale.

Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska prężnie działa 13 Kół Naukowych, których opiekunami naukowymi są nauczyciele akademiccy będący pracownikami WBAiIŚ.

Użyteczność, trwałość, piękno… – te trzy zasady opisują dokonania absolwentów WBAiIŚ, którzy po ukończeniu studiów mogą uzyskać uprawnienia projektowe i wykonawcze oraz z powodzeniem znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem budowlanym i instalacyjnym.

W roku akademickim 2017/2018 roku przypadał jubileusz 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W celu uczczenia tego Jubileuszu wydano Księgę Jubileuszową poświęconą działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej Wydziału.

Jubileusz 50-lecia działalności był okazją do wspomnień i zadumy nad Tymi, których już nie ma wśród nas, a którzy tworzyli historię naszego Wydziału. Im wszystkim należy się pamięć i szacunek, aby móc dalej kształtować historię Wydziału.